COM CREAR UNA ASSOCIACIÓ, UNA COOPERATIVA, UNA FUNDACIÓ, UN CLUB ESPORTIU, O UNA ONG (ON-LINE)


Activitats en aquesta formació:

COM CREAR UNA ASSOCIACIÓ, UNA COOPERATIVA, UNA FUNDACIÓ, UN CLUB ESPORTIU, O UNA ONG (ON-LINE)

Data: 15 de juliol de 2021

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Virtual

Descripció:

Itinerari formatiu on-line de 3 sessions (15, 20 i 22 de juliol) en horari de 10h a 12h per conèixer els models de les formes jurídiques anomenades de l'Economia Social i Solidària i aprendre els aspectes essencials de funcionament.

També t'interessarà si acabes d'entrar a la junta gestora d'una entitat com aquestes i vols posar-te al dia de les obligacions que comporta.

Inscriure's a l'itinerari comporta assistir a les 3 sessions.


BLOC I -  ENTITATS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

 

ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE.

ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS I ONG PER EL DESENVOLUPAMENT.

CLUBS ESPORTIUS.

FEDERACIONS I CONFEDERACIONS.

FUNDACIONS.

SOCIETATS LABORALS.

SOCIETATS COOPERATIVES

o   Classificació per la seva base social: 1r i 2n grau.

o   Classificació per la seva estructura socioeconòmica: de producció, de treball, de consum.

o   Classificació per la classe d’activitat que constitueix el seu objecte social (especialment les de treball associat, serveis, consumidors, ensenyament, integrals i d’impuls empresarial)

o   Classificació per el lucre: amb i sense ànim de lucre.

o   Breu descripció del Pla de treball empresarial.

MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL.

EL TERCER SECTOR SOCIAL - FIGURES JURÍDIQUES:

o   Les associacions.

o   Les fundacions.

o   La cooperativa d’iniciativa social.

o   Empreses d’inserció : societats mercantils, societats laborals, cooperatives.

o   Centres especials de treball (CET): de titularitat pública, de titularitat privada.

 

BLOC II - ASPECTES FISCALS DE LES ENTITATS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

 

MARC FISCAL DE LES ENTITATS DE L’ECONOMIA SOCIAL.

o   Entitats sense ànim de lucre (com les associacions).

o   Associacions declarades d’utilitat pública.

o   Entitats d’iniciativa social.

o   Resta d’entitats.

o   Obligacions principals genèriques:

§  Facturació.

§  Retencions.

o   Beneficis fiscals Llei 49/2002.

L’IMPOST DE L’IVA PER A ENTITATS DE L’E.S.S.

o   L’exempció de l’IVA.

L’IMPOST DE L’IRPF PER A ENTITATS DE L’E.S.S.

L’IMPOST DE SOCIETATS PER A ENTITATS DE L’E.S.S.

L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES PER A ENTITATS DE L’E.S.S.

ALTRES: IMPOST DE TRANSMISIONS PATRIMONIALS (ITP) I ACTES JURÍDICS.

TRIBUTS LOCALS:

o   Impostos.

o   Taxes.

o   Contribucions especials.

 

BLOC III - ASPECTES ADMINISTRATIUS I DE GESTIÓ

 

COMPTABILITAT DE LES ENTITATS DE L’E.S.S.

o   Comptabilitat específica per a Cooperatives.

o   Obligacions comptables.

o   Obligacions de facturació.

o   Breu introducció al Pla econòmic i financer.

OBLIGACIONS AMB EL REGISTRE D’ENTITATS: DEPT. DE TREBALL

o   Registre General de Cooperatives de Catalunya.

o   Registre Administratiu de Societats Laborals de Catalunya.

OBLIGACIONS DOCUMENTALS:

o   Òrgans de govern.

o   Canvis domicili social, modificació d’estatuts, etc.

o   Llibre de persones associades.

o   Llibre d’actes.

o   Llibre de voluntariat.

ALTRES OBLIGACIONS:

o   Assegurances.

o   Prevenció de riscos laborals.

o   Protecció de dades.

o   Prevenció de blanqueig de capitals.

o   Transparència, igualtat de gènere, medi ambient.

ALTRES ASPECTES DE GESTIÓ.

o   El Certificat Digital: tipus de certificat.

o   Representació bancària: solidàries / mancomunades.

o   Gestió al núvol: programa per a organitzacions sense ànim de lucre de Google i Youtube.