CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE NIVELL 2 - Clàusules socials en la contractació pública


Activitats en aquesta formació:

CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE NIVELL 2 - Com introduir clàusules socials en la contractació pública

Data: 25 de maig de 2021

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Virtual

Descripció:

Formació adreçada a personal de les administracions públiques amb l'objectiu de treballar estratègies transversals per construir procediments de compra pública responsable a través de l'elaboració de l'informe de necessitats.

Durada de la formació: 6 hores

NOVES Dates: 25,26 i 27 de maig de 10 a 12h

Públic objectiu: Formació dirigida a personal tècnic de l'administració que redacti o revisi plecs de contractacions públiques i realitzi càlculs econòmics. Es recomana haver cursat la formació en contractació pública responsable nivell 1 o tenir coneixement o experiència en contractació pública.

Continguts:
•    Estratègies per dissenyar processos de licitació. L'informe de necessitats.
•    La tria del procediment de contractació
•    Conèixer les principals característiques de l'informe de necessitats
•    Els lots en un procediment
•    Els càlculs econòmics: Pressupost base de licitació i Valor Estimat del Contracte
•    La solvència tècnica i econòmica
•    El disseny dels criteris: automàtics i de valor
•    La subcontractació
•    Modificacions del contracte
•    Condicions o mesures especials d'execució